logo

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ HÌNH & YOGA CALIFORNIA
(CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS)CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA FLG VIỆT NAM


Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) được FLG Việt Nam công bố và thông báo công khai tại khu vực đặt thông báo của câu lạc bộ, trên website của FLG Việt Nam và thông qua các kênh liên lạc khác giữa FLG Việt Nam và Khách hàng. Chính sách có hiệu lực ngày 01/07/2023 và được áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

Chính sách nhằm mục đích thông báo minh bạch đến chủ thể dữ liệu toàn bộ thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tại FLG Việt Nam.

Trong Chính sách này:

Định Nghĩa:

“FLG Việt Nam” hoặc “Chúng tôi” có nghĩa là các công ty trực thuộc tập đoàn FLG, đang quản lý và vận hành các câu lạc bộ thể dục thể hình rèn luyện sức khỏe tại Việt Nam và/hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ có liên quan cho khách hàng sử dụng dịch vụ tập luyện tại các câu lạc bộ ở Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn: Công ty TNHH Trung Tâm Thể Dục Thể Hình & Yoga California, Công ty TNHH Câu Lạc Bộ Phan, Công ty TNHH CA 360, Công ty TNHH California Active Vietnam, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Năng Động CA và các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của các công ty này tại Việt Nam;

“Bạn” hoặc “Khách hàng có nghĩa là Chủ thể dữ liệu có dữ liệu cá nhân đã, đang hoặc có thể sẽ được FLG Việt Nam xử lý;   

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với Bạn hoặc giúp xác định Bạn. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm;

“Xử lý Dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan (sau đây gọi chung là xử lý).


Cam kết của FLG Việt Nam: 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu là công việc tối quan trọng của FLG Việt Nam. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích hợp pháp và nỗ lực bảo vệ dữ liệu cá nhân với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và thường xuyên có các hoạt động rà soát và nâng cao các biện pháp bảo mật. Chúng tôi cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.


1.MỤC TIÊU  PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH

FLG Việt Nam hiểu rằng khi Bạn tương tác, giao tiếp, xác lập quan hệ, giao dịch với Chúng tôi và/hoặc truy cập và/hoặc sử dụng các kênh, nền tảng, ứng dụng (nếu có) của Chúng tôi (như: website, ứng dụng thiết bị di động...), Bạn luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật Dữ liệu cá nhân của mình. FLG Việt Nam luôn coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật Dữ liệu cá nhân của Bạn.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và trong phạm vi dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ, tiện ích của chúng tôi khi chúng tôi dược chủ thể dữ liệu đồng ý toàn bộ với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định xử lý dữ liệu cá nhân tại FLG Việt Nam mà không có bất kỳ điều kiện kèm theo nào. Do đó, sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu bằng bất kỳ hình thức nào (theo Hợp đồng, chứng từ, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hay trực tiếp sử dụng dịch vụ, tiện ích được cung cấp bởi chúng tôi hay bất kỳ hình thức nào khác) được hiểu là Chủ thể dữ liệu đồng ý toàn bộ.

Chính sách này được xây dựng để công bố và thông báo tới Bạn về:
 1. Loại Dữ liệu cá nhân được xử lý; 

 1. Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân; 

 1. Thời hạn xử lý Dữ liệu cá nhân; 

 1. Biện pháp, cách thức, địa điểm xử lý Dữ liệu cá nhân; 

 1. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra khi xử lý Dữ liệu cá nhân; 

 1. Tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ liệu cá nhân; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân; 

 1. Các quyền, nghĩa vụ của Bạn liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân; 

 1. Biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn cũng như cơ chế để Bạn thực hiện các quyền hợp pháp đối với Dữ liệu cá nhân của Bạn. 


2.MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU  NHÂN

FLG Việt Nam (và các bên được phép xử lý Dữ liệu cá nhân cho FLG Việt Nam) xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn chủ yếu cho các mục đích hướng tới phục vụ nhu cầu, lợi ích của Bạn (sau đây gọi chung là “Mục đích”), bao gồm:

 1. Tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ do Chúng tôi cung cấp; 

 1. Giao kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay các thỏa thuận khác giữa Chúng tôi với Khách hàng; 

 1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bạn và Chúng tôi theo hợp đồng, thỏa thuận giao kết giữa Bạn và FLG Việt Nam và/hoặc theo quy định pháp luật;  

 1. Xác thực và thực hiện quá trình thanh toán giữa Bạn và FLG Việt Nam; 

 1. Nghiên cứu, xây dựng, phát triển, quản lý, đo lường, cung cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, tính năng mà Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích được đối tác của Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng (như: tiện ích cho phép Bạn theo dõi thông tin hội viên và quá trình tập luyện tại câu lạc bộ thông qua ứng dụng di động do đối tác của Chúng tôi cung cấp) và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích được đối tác của Chúng tôi ủy thác, ủy nhiệm, giao đại lý cho Chúng tôi cung cấp cho Khách hàng (như: Chúng tôi hỗ trợ Khách hàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu đãi do đối tác của Chúng tôi cung cấp); và các mục đích khác nhằm hướng tới phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin về sản phẩm, dịch vụ và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong hiện tại và tương lai của Bạn; 

 1. Để liên hệ, chăm sóc Khách hàng, phản hồi các nhu cầu hỗ trợ của Bạn, bao gồm cả việc cung cấp, giới thiệu cho Bạn thông tin cập nhật về các thay đổi đối với các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, tính năng (do Chúng tôi cung cấp hoặc cung cấp thông qua Chúng tôi); đánh giá và xử lý mối quan tâm, nhu cầu, tương tác, chỉ thị, hướng dẫn hoặc yêu cầu từ Bạn;  

 1. Giới thiệu, truyền thông về sản phẩm, dịch vụ, tiện ích do Chúng tôi cung cấp và/hoặc do đối tác của Chúng tôi cung cấp mà FLG Việt Nam cho rằng Bạn có thể quan tâm hoặc đem lại các ưu đãi, lợi ích cho Bạn;  

 1. Quản lý và cung cấp các quyền hoặc quyền lợi của Bạn bao gồm nhưng không giới hạn: chương trình khách hàng thân thiết, chương trình trao thưởng, rút thăm may mắn, gửi quà tặng và giải thưởng và bất kỳ hình thức xúc tiến thương mại nào khác;  

 1. Nhận biết, xác minh danh tính, duy trì thông tin về nhận biết khách hàng của Bạn; tìm kiếm, kiểm chứng, kiểm tra, xác thực thông tin, sao lưu dự phòng dữ liệu và áp dụng các biện pháp bảo mật, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn; xác định và đánh giá rủi ro nguy cơ giả mạo hoặc nghi ngờ giả mạo, bảo vệ Bạn khỏi các hành vi gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp khác;  

 1. Cung cấp, xử lý thông tin theo yêu cầu của Bạn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác phù hợp quy định pháp luật;  

 1. Giám sát, kiểm tra, kiểm toán, quản lý tuân thủ, an ninh an toàn và các mục đích quản lý khác theo chính sách nội bộ của Chúng tôi và phù hợp với quy định của pháp luật;  

 2. Thực hiện các báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ của Chúng tôi (bao gồm cả phân tích xu hướng, phân tích tài chính và phân tích các yếu tố khác phục vụ cho hoạt động của Chúng tôi);

 3. Thực hiện các nghĩa vụ về lưu trữ và báo cáo trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và các mục đích khác để tuân thủ pháp luật và các yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các điều ước quốc tế, các quy tắc, thỏa thuận mà Chúng tôi phải tuân thủ, phù hợp tiêu chuẩn ngành của Chúng tôi và chính sách của Chúng tôi;

 4. Phục vụ việc giải quyết hoặc điều tra bất kỳ khiếu nại, yêu cầu pháp lý hoặc tranh chấp nào;

 1. Để thực hiện các giao dịch có liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp (như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập…) trong quá trình hoạt động của FLG Việt Nam;  

 1. Để có cơ sở thiết lập, thực thi và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật;  

 1. Bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác cần thiết một cách hợp lý để phục vụ cho hoạt động và việc phát triển kinh doanh của Chúng tôi và/hoặc để tuân thủ quy định của pháp luật; 

 1. Mục đích hợp pháp khác được FLG Việt Nam thông báo cho Bạn và thu thập sự đồng ý của Bạn trước khi bắt đầu xử lý Dữ liệu cá nhân;  

 1. Thực hiện xử lý Dữ liệu cá nhân theo các thỏa thuận, chấp thuận của Bạn, và/hoặc các điều kiện, điều khoản giao dịch khác điều chỉnh mối quan hệ giữa Chúng tôi và Bạn (nếu có); 

 1. Các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân khác được đề cập trong Chính sách này; 

 1. Thực hiện bất kỳ mục đích nào khác cần thiết một cách hợp lý hoặc có liên quan đến các mục đích liệt kê bên trên. 

Trong trường hợp Chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo quy định tại Mục 6.1 của Chính sách này, việc chuyển Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cũng nhằm thực hiện các Mục đích nêu tại Mục 3.1 bên trên. Theo đó, với tư cách là một công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia, Chúng tôi hướng tới việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng phạm vi phục vụ và hợp tác đến các khách hàng và đối tác nước ngoài và tận dụng lợi ích của những công nghệ tiên tiến trên thế giới trong bảo vệ dữ liệu nói riêng và phát triển hoạt động kinh doanh nói chung.


3.LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Cho Mục đích nêu ở Mục 3 của Chính sách này, FLG Việt Nam có thể xử lý các Dữ liệu cá nhân của Bạn, gồm:

(i) Dữ liệu cá nhân cơ bản của Bạn, ví dụ: họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; địa chỉ liên hệ; quốc tịch; hình ảnh của cá nhân; số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu; thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; hình ảnh của cá nhân...

(ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm , ví dụ: tình trạng sức khỏe được ghi trong hồ sơ bệnh án (không bao gồm thông tin về nhóm máu); dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị…

Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của pháp luật khi xử lý Dữ liệu cá nhân là dữ liệu nhạy cảm của Bạn.


4.THỜI HẠN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Không phụ thuộc vào thời điểm Bạn giao dịch với Chúng tôi và/hoặc Bạn đã chấm dứt sử dụng sản phẩm, dịch vụ và/hoặc các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch, quan hệ đã xác lập với Chúng tôi, Dữ liệu cá nhân của Bạn được Chúng tôi xử lý trong thời hạn như sau:

 • Thời gian bắt đầu xử lý: Sau khi Chúng tôi có được sự đồng ý hợp lệ của Bạn hoăc khi bạn sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với Chúng tôi hoặc khi Chúng tôi bắt đầu xử lý Dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của Bạn theo quy định của pháp Thời gian kết thúc xử lý: Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian mà các Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân vẫn đang được thực hiện.
 • Thời hạn xử lý Dữ liệu cá nhân có thể kết thúc trước khi hoàn thành Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân trong trường hợp Bạn và Chúng tôi có thỏa thuận chấm dứt xử lý Dữ liệu cá nhân, hoặc Bạn rút lại sự đồng ý xử lý Dữ liệu cá nhân, hoặc có yêu cầu xóa không thể khôi phục Dữ liệu cá nhân, hoặc có yêu cầu kết thúc việc xử lý Dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Xin lưu ý rằng, Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn ngay cả khi Bạn có yêu cầu kết thúc việc xử lý Dữ liệu cá nhân nếu việc Chúng tôi tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật.


5.BIỆN PHÁP, CÁCH THỨC, ĐỊA ĐIỂM XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

FLG Việt Nam có thể chuyển và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn tại lãnh thổ Việt Nam hoặc quốc gia khác cho Mục đích nêu ở Mục 3 của Chính sách này. FLG Việt Nam sẽ tuân thủ yêu cầu của pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi Dữ liệu cá nhân được chuyển đến, cũng như áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn.

FLG Việt Nam (và các bên được phép xử lý Dữ liệu cá nhân cho FLG Việt Nam) có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn theo các cách thức, hình thức như sau:

(i) Thu thập trực tiếp từ Bạn:

 1. Từ các website của Chúng tôi: FLG Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Bạn khi Bạn truy cập bất kỳ website nào của Chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua website này.
 2. Từ ứng dụng do Chúng tôi và/hoặc đối tác của Chúng tôi cung cấp trên thiết bị di động: FLG Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Bạn khi Bạn tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động do Chúng tôi và/hoặc đối tác của Chúng tôi cung cấp. Các ứng dụng này có thể ghi lại dữ liệu của bạn, như: thống kê sử dụng ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với ứng dụng, dữ liệu vị trí và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác.
 3. Từ các sản phẩm, dịch vụ: FLG Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Bạn khi Bạn mua, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích nào được cung cấp qua bất kỳ kênh giao dịch trực tiếp hay nền tảng cung cấp dịch vụ nào của Chúng tôi; hoặc khi Bạn liên hệ, tương tác với Chúng tôi cho mục đích hỗ trợ khách hàng của Chúng tôi; hoặc khi Bạn tham gia các cuộc thi, khảo sát hay chương trình xúc tiến thương mại do Chúng tôi tổ chức.
 4. Từ các trao đổi, liên lạc, tương tác với Bạn: FLG Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Bạn khi Bạn liên hệ, tương tác với Chúng tôi và/hoặc đối tác của Chúng tôi thông qua các kênh như: gặp trực tiếp, thư từ, thư điện tử, điện thoại, giao tiếp trực tuyến, liên lạc điện tử, mạng xã hội, các cuộc khảo sát hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
 5. Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập, ghi nhớ dữ liệu tự động: FLG Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Bạn bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và thông tin khác được ghi tự động từ kết nối từ cookies và các công nghệ liên quan.
 6. Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình gắn với thiết bị của Chúng tôi hoặc được đặt tại các câu lạc bộ của Chúng tôi, hoặc đặt tại các sự kiện, chương trình xúc tiến thương mại của Chúng tôi, hoặc tại địa điểm đặt thiết bị mà Bạn tương tác với Chúng tôi: Bạn lưu ý rằng Chúng tôi có thể đang ghi âm, ghi hình khi Bạn giao tiếp, tương tác với Chúng tôi cho các mục đích xác thực về Bạn và giao dịch của Bạn; và/hoặc mục đích truyền thông hợp pháp của Chúng tôi; và/hoặc mục đích an ninh, an toàn cho giao dịch, tài sản của Bạn cũng như của Chúng tôi và các khách hàng khác của Chúng tôi.
 7. Các hình thức, phương tiện khác: FLG Việt Nam có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Bạn khi Bạn cung cấp cho Chúng tôi và/hoặc tương tác với Chúng tôi thông qua bất kỳ hình thức, phương tiện nào khác.

(ii) Thu thập từ bên thứ ba và các nguồn thông tin công khai khác phù hợp với quy định của pháp luật. Ví dụ:

 1. Nếu Bạn tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của một bên thứ ba trên website hoặc ứng dụng di động (ví dụ: mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử…) hoặc các hình thức khác (một số ví dụ về các hình thức khác: Bạn tham gia các cuộc thi, khảo sát hay chương trình xúc tiến thương mại do bên thứ ba đó tổ chức), FLG Việt Nam có thể nhận được và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn từ bên thứ ba này theo thỏa thuận với bên đó và chính sách bảo mật của bên đó.
 2. Nếu Bạn chọn phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trực tiếp tới FLG Việt Nam hoặc thông qua trang thông tin điện thử hoặc ứng dụng di động do Chúng tôi và/hoặc đối tác của Chúng tôi cung cấp, FLG Việt Nam có thể nhận được và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn từ các bên khác, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó.
 3. Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo pháp luật hiện hành, FLG Việt Nam có thể tiếp nhận và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn từ các cơ quan có thẩm quyền.
 4. FLG Việt Nam có thể tiếp nhận và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn từ các nguồn công khai hợp pháp khác như: thông tin được công khai trên các website của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức khác.

FLG Việt Nam có thể trực tiếp hoặc thông qua Bên xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc Bên thứ ba để xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.


6.SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Việc xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ trong phạm vi đồng ý của Bạn và đúng với các Mục đích nêu tại Mục 3 Chính sách này.

Nếu Bạn từ đủ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi, Bạn cần tham khảo ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ của mình trước khi cung cấp Dữ liệu cá nhân của Bạn cho Chúng tôi. Trong trường hợp này, Chúng tôi yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác về tuổi của Bạn, cũng như sự đồng ý hợp lệ của Bạn và cha, mẹ hoặc người giám hộ của Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn. Nếu Bạn dưới 7 tuổi, Chúng tôi yêu cầu sự đồng ý hợp lệ của cha, mẹ hoặc người giám hộ của Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn.

Trong trường hợp Khách hàng bị tuyên bố mất tích, đã chết, Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi hiểu tính chất nhạy cảm và những cân nhắc về quyền riêng tư xung quanh những trường hợp như vậy và Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật thông tin của Khách hàng. Do đó, Chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ vợ/chồng hoặc con thành niên của Khách hàng hoặc từ cha/mẹ của Khách hàng nếu không có những cá nhân nói trên.

Bạn có quyền đồng ý toàn bộ, một phần hoặc với điều kiện kèm theo hoặc với chỉ một hoặc một số Mục đích đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân theo Chính sách này, hoặc rút lại sự đồng ý. Nếu Bạn muốn đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo hoặc với chỉ một hoặc một số Mục đích đối với việc xử lý Dữ liệu cá nhân theo Chính sách này, hoặc rút lại sự đồng ý.

FLG Việt Nam căn cứ vào dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp để duy trì quan hệ pháp lý, quan hệ dịch vụ với Chủ Thể Dữ Liệu. Theo đó, tại mọi thời điểm, Chủ Thể Dữ Liệu cần đảm bảo rằng các Dữ liệu cá nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp cho Chúng Tôi đầy đủ và xác thực. Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu rút lại sự đồng ý/cho phép Chúng Tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu thì việc rút lại sự đồng ý đó có thể làm:

(i) Ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng, quan hệ pháp lý của FLG Việt Nam và Chủ Thể Dữ Liệu;

(ii) Dịch vụ của Chúng Tôi đối với Chủ Thể Dữ Liệu bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ tùy từng trường hợp. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phí tổn, thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Thứ Ba có liên quan do sự ảnh hưởng này. Khi đó, quyền hợp pháp của Chúng Tôi vẫn được bảo lưu đầy đủ, Chúng Tôi vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành

Dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của Bạn trong các trường hợp sau:

 1. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Bạn hoặc người khác;
 2. Việc công khai Dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
 3. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;
 4. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Bạn với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;
 5. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.


7.TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thường dựa vào Dữ liệu cá nhân do Bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của Bạn) cung cấp. Bạn cam đoan và đảm bảo rằng:

(i) Dữ liệu cá nhân Bạn cung cấp cho Chúng tôi là chính xác và đầy đủ; và

(ii) Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của người khác cho Chúng tôi, Bạn đã được ủy quyền hợp lệ để cung cấp dữ liệu.

Để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho Chúng tôi nếu có những thay đổi đối với Dữ liệu cá nhân của Bạn.


8.BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

FLG Việt Nam luôn coi trọng và bảo vệ quyền riêng tư của Bạn, do đó Chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn cho Dữ liệu cá nhân của Bạn và áp dụng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn Dữ liệu cá nhân của Bạn, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, kinh doanh trái phép các Dữ liệu cá nhân của Bạn.

Để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, chuyển giao, chia sẻ, sao chép, sửa đổi, xử lý, tấn công, xâm phạm, mua, bán trái phép hoặc các rủi ro tương tự, Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản lý về mặt thực tế và kỹ thuật phù hợp và hợp lý, chẳng hạn như:

 1. Giảm thiểu thu thập dữ liệu cá nhân
 2. Xác thực và kiểm soát truy cập (chẳng hạn như các ý tưởng về mật khẩu tốt, cơ sở chỉ chia sẻ dữ liệu khi cần thiết…)
 3. Mã hóa dữ liệu, ẩn danh dữ liệu
 4. Cập nhật tính năng bảo vệ chống vi-rút, vá lỗi thường xuyên của hệ điều hành và các phần mềm khác; xóa phương tiện lưu trữ trong thiết bị một cách an toàn trước khi vứt bỏ
 5. Xóa phương tiện lưu trữ trong thiết bị một cách an toàn trước khi vứt bỏ;
 6. Áp dụng các biện pháp bảo mật web chống lại rủi ro, sử dụng mật khẩu một lần (otp) / xác thực 2 yếu tố (2fa) / xác thực đa yếu tố (mfa) để truy cập an toàn;
 7. Đánh giá và kiểm tra bảo mật thường xuyên;
 8. Khi Bạn nhập thông tin cá nhân, Chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).
 9. Phổ biến Chính Sách, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho toàn thể nhân viên. Trường hợp nhân viên vi phạm các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo đúng quy định.


9.HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA KHI XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Mặc dù FLG Việt Nam luôn nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn cho Dữ liệu cá nhân của Bạn, tuy nhiên, việc xử lý Dữ liệu cá nhân có thể tiềm ẩn những rủi ro, như: rò rỉ dữ liệu, dữ liệu bị đánh cắp, xâm phạm, tấn công, mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép, hoặc việc xử lý dữ liệu chưa phù hợp, kịp thời. Các rủi ro này có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân như: sự kiện khách quan, sự cố kỹ thuật, hành vi phạm tội về an ninh an toàn dữ liệu, một bên thứ ba trái phép tìm cách xâm phạm hệ thống bảo mật của Chúng tôi…

Bạn nên biết rằng không có biện pháp an ninh hay phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Dữ liệu cá nhân của Bạn được truyền tải khi Bạn sử dụng Internet do Bạn chịu trách nhiệm và Bạn chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng và bảo vệ thiết bị, tài khoản giao dịch, các yếu tố bảo mật và thông báo ngay cho FLG Việt Nam nếu phát hiện có hành vi lạm dụng, sử dụng trái phép Dữ liệu cá nhân.


10.TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC CÓ LIÊN QUAN TỚI MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Phù hợp với các Mục đích tại Mục 3 Chính sách này, FLG Việt Nam có thể trực tiếp hoặc thông qua Bên xử lý Dữ liệu cá nhân hoặc Bên thứ ba, cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, để xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn phù hợp quy định pháp luật hiện hành (“Bên xử lý khác”). FLG Việt Nam sẽ yêu cầu Bên xử lý khác thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật áp dụng để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Bạn trong quá trình xử lý. Bên xử lý khác có thể bao gồm:

(i) Các nhân viên, câu lạc bộ, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác, công ty con, công ty liên kết của FLG Việt Nam và các công ty khác thuộc tập đoàn FLG trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam;

(ii) Các đối tác của Chúng tôi và nhà thầu của đối tác này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 1. Các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ; các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, tổ chức tài chính; các cá nhân, tổ chức khác có tham gia vào hoạt động nhằm thực hiện các Mục đích xử lý dữ liệu và/hoặc có tham gia vào quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi, ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán, đơn vị cung cấp ví điện tử…;
 2. Các tổ chức, cá nhân có liên kết, hợp tác với Chúng tôi, có cung cấp cho Chúng tôi sản phẩm, dịch vụ về xúc tiến thương mại, quảng cáo, công nghệ thông tin, viễn thông, internet, các giải pháp, tiện ích, nền tảng, vận hành, vận chuyển, lưu trữ, phát triển hạ tầng, hệ thống, thiết bị, phương tiện, phần mềm, ứng dụng, các dịch vụ quản lý, các tổ chức cung cấp dịch vụ hoặc thương mại tích hợp với các sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi;
 3. Bên thứ ba xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn phù hợp Mục đích của Chính sách này;
 4. Công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm, các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên, kiểm toán viên, bên đại lý của FLG Việt Nam; bên đại diện thực hiện công việc thay mặt cho FLG Việt Nam;
 5. Bên nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao quyền, nghĩa vụ, tài sản của FLG Việt Nam; các bên trong giao dịch tổ chức lại doanh nghiệp (như: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập) trong hoạt động của FLG Việt Nam và/hoặc các bên có nhu cầu tìm hiểu thông tin cho mục đích nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao, hợp nhất, sáp nhập này;
 6. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào là bên đại diện, bên được ủy quyền hoặc được chấp thuận từ Bạn, hành động thay mặt và/hoặc nhân danh Bạn; hoặc bên có liên quan đến giao dịch cũng như việc thực hiện giao dịch của Bạn (bên nhận thanh toán, người được chỉ định liên quan đến tài khoản…); nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên ủy quyền hoặc phạm vi chấp thuận của Bạn;
 7. Các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, tòa án, trọng tài hoặc hòa giải viên, và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được phép yêu cầu cung cấp Dữ liệu cá nhân ở trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
 8. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác mà FLG Việt Nam cho là cần thiết để đáp ứng, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Bạn và của Chúng tôi;
 9. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có tham gia xử lý Dữ liệu cá nhân và liên quan đến Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà FLG Việt Nam tin tưởng ngay tình rằng việc xử lý của họ là hợp lý cho Mục đích quy định tại Mục 3 của Chính sách này;
 10. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được sự chấp thuận của Bạn để xử lý Dữ liệu cá nhân.

Bên xử lý khác nêu tại Mục 11.1 ở trên được phép xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn cho các Mục đích được nêu tại Mục 3 Chính sách này.


11.COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

Các website và ứng dụng do Chúng tôi và/hoặc đối tác của Chúng tôi cung cấp cho Bạn (“Nền tảng”) có thể sử dụng cookies, thẻ pixel, tin điện tử beacons, plug-in hoặc các công nghệ, để tạo điều kiện thuận lợi cho các phiên truy cập và sử dụng Nền tảng của Bạn, ghi nhớ việc Bạn sử dụng Nền tảng, thông tin về thiết bị, trình duyệt, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Bạn, cung cấp cho Bạn các sản phẩm và hoặc dịch vụ theo cài đặt ưa thích của Bạn và tổng hợp, thống kê về các hoạt động được thực hiện trên các Nền tảng nhằm mục đích phục vụ các nhu cầu của Bạn.

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn thông qua công nghệ cookies và các công nghệ liên quan trên Nền tảng theo các quy định của Chính sách này. Chúng tôi cũng có thể tiếp thị, quảng cáo đến Bạn các sản phẩm, dịch vụ mà Chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng Bạn có thể quan tâm dựa vào lịch sử truy cập Nền tảng của Bạn. Trong phạm vi các bên khác đã gán nội dung lên trên các Nền tảng của Chúng tôi, các bên đó có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của Bạn nếu Bạn chọn tương tác với nội dung của bên đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên đó.

Bạn có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookies trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Bạn quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookies từ Nền tảng của Chúng tôi, Bạn có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các Nền tảng này.


12.WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG, NỀN TẢNG CỦA CÁC BÊN KHÁC

Các website, ứng dụng và nền tảng của Chúng tôi có thể gán các thông tin quảng cáo, các nội dung, liên kết, tích hợp, đường dẫn đến các website, ứng dụng, nền tảng của bên khác, ví dụ: website của Chúng tôi tích hợp tính năng cho phép người dùng chia sẻ thông tin về dịch vụ của Chúng tôi qua các dịch vụ mạng xã hội như Facebook. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các website, ứng dụng, nền tảng của bên khác. Khi truy cập các website, ứng dụng, nền tảng của bên này, Bạn nên thận trọng đọc và tìm hiểu các chính sách về quyền riêng tư, bảo mật thông tin của họ. FLG Việt Nam không thể kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các website, ứng dụng hoặc nền tảng dịch vụ của bên khác và không chịu trách nhiệm về các hoạt động của Bạn trên các website, ứng dụng, nền tảng của bên khác cũng như việc bên khác xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hành vi của bên khác, và những thiếu sót, chính sách dữ liệu hoặc việc sử dụng cookies cũng như nội dung hoặc bảo mật của bất kỳ website, ứng dụng, nền tảng nào của bên khác, ngay cả khi website, ứng dụng, nền tảng đó được liên kết với website của Chúng tôi.


13.THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trong phạm vi quy định của pháp luật và Chính sách này, nếu Bạn có phát sinh các nhu cầu về:

 1. Cung cấp Dữ liệu cá nhân của Bạn mà FLG Việt Nam đã thu thập, lưu trữ; hoặc
 2. Truy cập vào Dữ liệu cá nhân của Bạn để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa (khi phát hiện dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác) đối với các dữ liệu mà FLG Việt Nam thu thập, lưu trữ; hoặc
 3. Xóa, hủy bỏ đối với Dữ liệu cá nhân của Bạn mà FLG Việt Nam thu thập, lưu trữ; hoặc
 4. Các đề nghị, yêu cầu khác phù hợp với quy định của pháp luật,

Bạn vui lòng gửi yêu cầu tới FLG Việt Nam qua kênh liên hệ quy định tại Mục 18 của Chính sách này, hoặc tự truy cập, truy xuất, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu thông qua các website, ứng dụng, nền tảng của Chúng tôi (nếu khả dụng). Để Chúng tôi có cơ sở xử lý yêu cầu của Bạn, Chúng tôi có thể cần Bạn cung cấp cho Chúng tôi đầy đủ thông tin để xác thực danh tính của Bạn, để xác nhận rằng Bạn là Chủ thể dữ liệu hoặc được ủy quyền hợp pháp bởi Chủ thể dữ liệu, và để hiểu rõ nội dung và phạm vi yêu cầu của Bạn. FLG Việt Nam sẽ nỗ lực tiến hành ngay các biện pháp hợp lý để xử lý các yêu cầu phù hợp của Bạn.

Việc Bạn rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân, xóa Dữ liệu cá nhân, phản đối xử lý Dữ liệu cá nhân không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước đó đối với Dữ liệu cá nhân đã được Bạn đồng ý.

Chúng tôi bảo lưu quyền thu một khoản phí hợp lý cho việc thực hiện các yêu cầu của Bạn được nêu bên trên theo quy định của pháp luật.

Để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, Bạn cần nghiên cứu, hiểu rõ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình, tôn trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.


14.HIỆU LỰC, THÔNG BÁO VÀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

Khi Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FLG Việt Nam và/hoặc khi Bạn xác lập giao dịch, quan hệ khác với FLG Việt Nam, Chính sách này sẽ là một phần của điều kiện giao dịch chung về sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FLG Việt Nam, các điều khoản và điều kiện tương ứng của sản phẩm, dịch vụ mà Bạn giao kết với FLG Việt Nam và/hoặc hợp đồng hội viên, thỏa thuận, văn kiện khác điều chỉnh mối quan hệ giữa Bạn và FLG Việt Nam.

Không phụ thuộc vào quy định trên đây cũng như hiệu lực của các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện giao kết, xác lập giữa Bạn và Chúng tôi, Chính sách này luôn có hiệu lực áp dụng đối với Bạn trong suốt thời hạn xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Chính sách này; và/hoặc theo quy định của pháp luật và/hoặc các chính sách có liên quan của FLG Việt Nam.

FLG Việt Nam có quyền cập nhật, sửa đổi, bổ sung Chính sách này và sẽ thông báo cho Bạn về các sửa đổi và cập nhật đó thông qua các kênh liên lạc giữa Chúng tôi với Bạn như: thông báo công khai trên website của FLG Việt Nam, qua thư điện tử, ứng dụng di động của FLG Việt Nam, tin nhắn thuê bao di động hoặc các phương thức khác. Chúng tôi sẽ thu thập sự đồng ý cần thiết từ Bạn trong trường hợp theo quy định của pháp luật, sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu được yêu cầu đối với những sửa đổi và/hoặc cập nhật Chính sách này. Ngày nêu tại phần đầu của Chính sách là ngày gần nhất mà Chính sách được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích Bạn thường xuyên kiểm tra các kênh liên lạc giữa Chúng tôi với Bạn để có thông tin về bản cập nhật mới nhất của Chính sách này.


15.LIÊN HỆ VỚI FLG VIỆT NAM

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc, góp ý, phản hồi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với FLG Việt Nam theo kênh liên lạc sau đây:

Gửi thư điện tử đến Bộ phận Quan hệ hội viên của FLG Việt Nam tại địa chỉ: [email protected] hoặc hotline 1900 6934