logo

 

1. Khách hàng vui lòng đăng ký trực tiếp qua link (Sử dụng ngay), nhân viên California Fitness & Yoga sẽ
liên hệ với quý khách hàng trong vòng 24h.

Customer must redeem directly via link (Use now). California Fitness & Yoga staff will contact customer
within 24h


2.Chỉ dành cho KH không là Hội Viên CFYC/không trải nghiệm dịch vụ CFYC ít nhất 3 tháng và trên 18 tuổi

Applied for Non-member of CFYC or not using trial services at CFYC at least 3 months and must be 18
years old and above

3.Khách hàng (người sử dụng ưu đãi) phải ký hợp đồng dịch vụ thanh toán định kỳ 12 tháng (Dues
Recurrent) để nhận ưu đãi và tuân thủ các điều khoản điều kiện được quy định trong hợp đồng này.

Customer can terminate the 12-month Dues Recurrent Membership and correlative benefit at any time
and shall inform the Company at least five (5) working days before the first day of the next period.

4.Thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng sẽ được quét khi ký kết hợp đồng và được sử dụng cho việc khấu trừ tự động
sau khi thời gian ưu đãi kết thúc.Trong thời gian sử dụng ưu đãi, Khách hàng sẽ không bị tính phí
thanh toán định kỳ được quy định trong hợp đồng dịch vụ thanh toán định kỳ (Dues Recurrent)

Debit / credit card will be swiped upon signing the contract and used for automatic deduction after the
offer period ends.During the time using this offer, customer will not be charged recurrent fee as
specified in the Dues Recurrent Membership contract.

5. Phí xác minh thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng là 10.000 đồng.

Card verification fee is 10,000 VND.

6. Khách hàng có thể yêu cầu hủy Hợp Đồng Dịch Vụ và ngừng sử dụng dịch vụ ưu đãi bất kỳ lúc nào và
phải trước ngày bắt đầu của kỳ kế tiếp ít nhất 5 ngày làm việc. Đối với khách hàng có nhu cầu chuyển
đổi sang gói hội viên khác, Khách hàng vui lòng hủy gói dịch vụ hiện tại theo thời gian đã quy định
như trên và thực hiện các điều khoản điều kiện như 1 hợp đồng hội viên mới.

Customer can terminate the Dues Recurrent Membership and correlative benefit at any time and
shall inform the Company at least five (5) working days before the first day of the next period. For
customer who would like to purchase another Dues membership package, kindly terminate the
current membership by the time specified above and follow the terms and conditions as new
membership contract.

7.Trong trường hợp khách hàng thông báo hủy Hợp Đồng Dịch Vụ trễ hơn so với thời hạn quy định bên
trên, khách hàng hiểu và đồng ý rằng FLG và Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Điện Tử sẽ thực hiện
Việc Tự Động Khấu Trừ cho Kỳ Thanh Toán kế tiếp và việc hủy bỏ này sẽ chỉ bắt đầu từ Kỳ Thanh Toán
liền kề sau đó.

If customer fails to inform the Company of your cancellation for Dues Recurrent Membership Contract
within the due course as specified in the above Clause, customer understands and accepts that the
Company and the E-Payment Provider shall continue the Direct Debit for the next Payment Term and
the cancellation request shall be applied only to the next consecutive Payment Term.

8.Yêu cầu hủy Hợp Đồng Dịch Vụ và ngừng sử dụng dịch vụ ưu đãi sẽ có hiệu lực ngay lập tức vào kỳ tiếp
theo kể từ ngày yêu cầu.

Termination of the Dues Recurrent Membership and correlative benefit will be effective in the next
period from the request date.

9.Phí hủy hợp đồng sẽ được áp dụng khi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử bắt đầu thu phí tự
động qua thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng Khách hàng đã đăng ký khi nhận ưu đãi. Phí hủy hợp đồng từ
4.000.000VND

Cancellation fee will be applied when the digital payment service provider starts charging
automatically. Cancellation fee from 4.000.000VND

 

BÀI VIẾT HỮU ÍCH