logo

 

Ưu đãi dành cho khách hàng SHOPEE:

 • 8 tuần luyện tập tại California Fitness & Yoga

Điều khoản & điều kiện:

 • Chỉ dành cho KH không là Hội Viên CFYC/không trải nghiệm dịch vụ CFYC ít nhất 3 tháng và trên 18 tuổi

Applied for Non-member of CFYC or not using trial services at CFYC at least 3 months and must be 18 years old and above

 • Khách hàng (người sử dụng ưu đãi) phải ký hợp đồng dịch vụ thanh toán định kỳ (Dues Recurrent) 12 tháng để nhận ưu đãi và tuân thủ các điều khoản điều kiện được quy định trong hợp đồng này. 

Customer (reward user) must sign the 12-month Dues Recurrent Membership contract to receive the offer and must comply with the terms and conditions specified in this contract.

 • Thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng sẽ được quét khi ký kết hợp đồng và được sử dụng cho việc khấu trừ tự động sau khi thời gian ưu đãi kết thúc.

Debit/credit card will be swiped upon signing the contract and used for automatic deduction after the offer period ends.

 • Trong thời gian sử dụng ưu đãi, Khách hàng sẽ không bị tính phí thanh toán định kỳ được quy định trong hợp đồng dịch vụ thanh toán định kỳ (Dues Recurrent).

During the time using this offer, customer will not be charged recurrent fee as specified in the Dues Recurrent Membership contract.

 • Phí xác minh thẻ ghi nợ/ thẻ tín dụng là 10.000 VNĐ.

Card verification fee is VND 10,000

 • Shopee chỉ chịu trách nhiệm đối với thời gian tập luyện ghi rõ trên voucher của khách hàng (2 tháng tương ứng 8 tuần tập luyện). 
     Shopee is only responsible for the training time specified on the voucher (2 months equivalent to 8 weeks of training).
   
 • Khách hàng có quyền yêu cầu hủy Hợp Đồng Dịch Vụ và ngừng sử dụng dịch vụ ưu đãi mà không mất thêm bất kì khoản phí huỷ nào khi và chỉ khi khách hàng thông báo thành công việc huỷ Hợp đồng trước 05 ngày làm việc tính từ hạn sử dụng 02 tháng của voucher này. Sau thời gian này, nếu khách hàng không yêu cầu hủy hợp đồng theo quy định trên, sẽ mặc định trở thành Hội viên CFYC và phải tuân thủ theo Điều kiện Điều khoản nội bộ dành cho Hội viên.

Customer has the rights to request to cancel the Service Agreement and stop using the privilege offer without any additional cancellation fee when and only if the customer successfully announces the cancellation of the Contract before 05 working days calculated from the date of use of this voucher which is 02 months. - After this time, if the customer does not request to cancel the contract as prescribed above, it will be default to become a CFYC Member and must comply with the Internal Terms and Conditions for Members.

 • Trong trường hợp Khách hàng thông báo hủy Hợp Đồng Dịch Vụ trễ hơn so với thời hạn quy định bên trên, khách hàng hiểu và đồng ý rằng California Fitness & Yoga và Bên Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán Điện Tử sẽ thực hiện Việc Tự Động Khấu Trừ cho Kỳ Thanh Toán kế tiếp và việc hủy bỏ này sẽ chỉ bắt đầu từ Kỳ Thanh Toán liền kề sau đó.

If customer fails to inform the Company of your cancellation for Dues Recurrent Membership Contract within the due course as specified in the above Clause, customer understands and accepts that the Company and the E-Payment Provider shall continue the Direct Debit for the next Payment Term and the cancellation request shall be applied only to the next consecutive Payment Term.

 • Yêu cầu hủy Hợp Đồng Dịch Vụ và ngừng sử dụng dịch vụ ưu đãi sẽ có hiệu lực ngay lập tức vào kỳ tiếp theo kể từ ngày yêu cầu.

Termination of the Dues Recurrent Membership and correlative benefit will be effective in the next period from the request date.

 • Phí hủy hợp đồng sẽ được áp dụng khi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử bắt đầu thu phí tự động qua thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng Khách hàng đã đăng ký khi nhận ưu đãi. Phí hủy hợp đồng từ 4.000.000 VNĐ

Cancellation fee will be applied when the digital payment service provider starts charging automatically. Cancellation fee from VND 4,000,000

 • Ưu đãi chỉ sử dụng duy nhất 1 lần cho mỗi khách hàng

Offer applied once per customer.

 • Không áp dụng cho CLB Pre-Sales

Not applied for Pre-Sales club.

 • Thời hạn sử dụng dịch vụ là 11/12/19

Expiry date 11/12/19

 

 

BÀI VIẾT HỮU ÍCH